Beleid persoonsgegevens

SV Walcheren afdeling Badminton

Augustus 2018

 

 

Beleid in zake Bescherming Persoonsgegevens

 

Badmintonvereniging SV Walcheren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere informatie geven over hoe wordt omgegaan met uw gegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Walcheren afdeling Badminton houdt zich volledig aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in ledenadministratie.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruik van uw mobiel nr. om in een groepsapp op te nemen.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van uw gegevens optimaal is.
 • zorgen dat geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen.
 • bij het gebruik van een adressengroep per mail dit doen via BCC.
 • absentielijsten niet laten rondslingeren in de zaal en zorgvuldig bewaren.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als SV Walcheren afdeling Badminton zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft of opmerkingen, doet u dat dan via svwalcherenshuttel@gmail.com

 

De volgende gegevens van de leden worden in ons ledenbestand opgenomen:

 • naam                      
 • voornaam
 • geslacht
 • datum
 • begin lidmaatschap
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • beëindiging lidmaatschap indien na toestemming wij de gegevens mogen bewaren.

Deze gegevens worden beheerd door de Beheerder persoonsgegevens. Dit is wie de ledenadministratie bij houdt. Momenteel is dit Bert Lindenberg, penningmeester.

Overige bestuursleden kunnen ook bij het ledenbestand.

Alleen de bankrekeningen nummers zijn bekend bij de penningmeester.

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om leden te informeren over allerlei zaken voor de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt gevraagd of de gegevens bewaard mogen worden, anders worden de gegevens gewist.

 

Wij gebruiken nog absentielijsten op de speelavonden om enig inzicht te houden wie op welke avond speelt en bij te houden of we langdurig afwezigen hebben.

Op deze lijsten wordt alleen een voor en achternaam gebruikt.

Deze lijsten worden bijgehouden en zorgvuldig bewaard bij de contactpersonen.

Momenteel zijn dit voor de maandagavond Els Smit Roeters en voor de woensdagavond Bert Lindenberg.

Tijdens onderlinge toernooien worden lijsten met punten bijgehouden met alleen de voornaam.

Andere lijsten met persoonsgegevens worden niet gebruikt.

 

Verstrekking aan derden.

Aan derden worden geen gegevens gestuurd, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Als voorbeeld hiervan geldt politieonderzoek.

Wel vragen wij aan leden of zij opgenomen willen worden in een groepsapp van hun betreffende speelavond voor een snel contact over kleine dingen. Mobiele nummers zullen dan zo gedeeld worden met mede leden. Indien men dit niet wenst wordt ook geen mobiel nummer verstrekt aan derden.

 

Social media

SV Walcheren afdeling Badminton heeft een eigen website en facebookpagina.

Aan alle leden is toestemming gevraagd om foto’s op dit medium te mogen gebruiken waar men eventueel op kan staan. Leden die geen toestemming hebben gegeven komen ook niet met foto’s op dit medium te staan.

In een lijst wordt bij gehouden wie wel en wie geen toestemming geeft.

Nieuwe leden kunnen vanaf heden toestemming geven op het inschrijf formulier.

 

Minderjarigen

Gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden alleen opgeslagen en gebruikt als daarvoor een ouder mede getekend heeft.

 

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen getroffen om de persoonsgegeven te beschermen:

 • de personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen of van andere vertrouwelijke informatie, hebben een geheimhoudingsverklaring.
 • op het systeem worden een gebruikersnaam en een wachtwoord gehanteerd
 • een back-up is aanwezig bij de penningmeester.
 • antivirus beveiliging en firewall met updates functioneren.

 

 

Datalekken

Als een lek van data gebeurt b.v. verlies van een usb stick of een hack of gewoon een fout, heeft het bestuur regels hoe er mee om gegaan moet worden: uiteindelijk moet dit gemeld worden bij http://datalekken.autoriteit Persoonsgegevens.nl en moeten maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

 

Rechten

De leden hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van hun eigen gegevens. Ieder kan bezwaar maken tegen gebruik van zijn/haar gegevens bij de penningmeester.

 

Klachten

Klachten kunnen worden besproken met de penningmeester. Als dit niet leidt tot voldoening kan een klacht worden ingediend bij www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl  .

 

Vlissingen, augustus 2018

 

Sv Walcheren afdeling Badminton